Bioenergi

Bioenergi

Utnyttja energi från växter

Stora träd och vackra doftande blommor. Bio betyder liv så ordet bioenergi betyder helt enkelt livets energi. Bioenergi är en förnybar energikälla precis som solenergi och vindkraft. Bioenergi kan beskrivas som lagrad solenergi.

Bioenergi kommer från växer som samlar energi från solen och bygger energirika sockerarter. Växter använder solens energi för att skapa kolhydrater. Växter tar upp näringsämnen som de använder i sitt byggande av proteiner och enzymer, vitaminer och fibrer. När växter och djur dör så tas innehållet tillvara och beståndsdelarna återvänder i naturens kretslopp.

Råvaror till bioenergi

Råvarorna till bioenergi kommer från skogsbruk och jordbruk. För att producera bioenergi kan man också ta tillvara på samhällets avfall och restprodukter. Bioenergi är ett brett begrepp som refererar både till vardagsteknik såväl som högteknologiska lösningar. Det som är gemensamt är att de erbjuder ekonomiskt såväl som miljömässiga lösningar på våra energibehov.

Vad är biokraft?

Biokraft innebär att man producerar elektricitet med biobränsle. Elproduktionen kombinerar i en turbin med värmeproduktion. Elektriciteten används i ett fjärrvärmesystem till att värma upp lokaler och bostäder. Biokraften kan också användas av industrin.

Detta är en mycket energieffektiv produktion och vanligen så utnyttjas 90 % av energiinnehållet i biobränslet. En annan fördel med biokraft är att den ger en stabil elproduktion. Kolkraftverk och kärnkraftverk där man har kondensproduktion så utnyttjar man omkring en tredjedel av energin i bränslet. Den resterande energi kyls bort och blir spillvärme.

Biokraft är den fjärde största formen av elproduktion och den står för omkring 7 % av produktionen. Vattenkraft, kärnkraft och vindkraft är den största formen av elproduktion i Sverige.

Biovärme är populärt förnybart alternativ

Biovärme är bioenergin största användningsområde. Idag är biovärme den mest förekommande formen av uppvärmning av bostäder och lokaler. Biovärme kommer dels via fjärrvärme med det används även som småskalig uppvärmning för mindre hus. Ved, pellets, flis och bio-oljor är bränslen som vid förbränning genererar biovärme. Biovärmen kan produceras i värmeverk eller i pannor och olika mindre lokaleldstäder som kaminer.

Modern eldningsutrustning ger långa mängder utsläpp av partiklar i röken. Man betalar ingen energiskatt eller koldioxidskatt när man använder biobränslen.

Kör på biobränslen

Idag drivs majoriteten av alla transporter i Sverige med fossila bränslen så som bensin, diesel och fossil gas. Alla dessa bränslen är fossila och således inte förnybara. Användandet av denna typa av bränslen har en stor negativ påverkan på vårt klimat och produktionen av denna typ av bränslen leder i många fall till stora skador på naturen. Majoriteten av oljan och gasen kommer från ett fåtal länder vilket också innebär att det är känsliga för olika typer av störningar, exempelvis konflikter.

Biodrivmedel kommer från förnybar biomassa och detta fordonsbränsle använder råvaror som kommer från skogen, åkern eller biogent avfall. Det finns olika omvandlingstekniker som ger olika typer av biobränslen. De flesta av bränslena är flytande, exempelvis etanol och biodiesel. Biogas kan också produceras.

Användandet av förnybara biodrivmedel gör en stor klimatnytta och biodrivmedel är en viktig komponent för att skapa en transportsektor som är fossilfri. Fördelen med biobränslen är att de produceras av förnybar biomassa och de kan lagra stora mängder med energi till en relativt låg kostnad. Men för att producera bioenergi krävs exempelvis skog, när skogarna skövlas är det därför viktigt att de ersätts med nya.