Vattenkraft

Vattenkraft

Förnybar energikälla som lagar energi

Vattenkraft har traditionellt varit ryggraden i den nordiska energiförsörjningen. Idag så kommer cirka 45 % av vår energi från vattenkraft som är en förnybar energikälla. Det finns många fördelar med att använda denna effektiva energikälla och en av många är att den inte avger koldioxid eller några andra växthusgaser. Verkningsgraden är också mycket hög, runt 90 %.

Vattenkraft är oumbärlig för att skapa ett samhälle där all el produceras av förnybara energikällor. Vatten kan lagras i dammar och produktionen kan lätt styras till tidpunkter då el efterfrågas. Produktion av vattenkraft sker vid åar och älvar runt om i landet framförallt de norra delarna, exempelvis Umeälven Ljusnan, Indalsälven, och Dalälven.

Hur fungerar vattenkraft

Vattenkraft är förnybar precis som solenergi. I ett vattenkraftverk så utnyttjar man den lägesenergi som uppstår när vatten rinner mellan två olika nivåer. Uppsamlat vatten släpps ut från stora dammar och sätter igång en turbin vars blad börjar rotera och genererar elektricitet. Vattnet kan på sin resa passera flera vattenkraftverk. Genom att lagra vattnet, precis som i ett batteri, så kan man bestämma hur mycket vatten som man ska släppa ut till turbinerna. I ett kraftverk så är det således lätt att bestämma hur mycket elektricitet som behövs produceras.

Att kunna planera och anpassa produktionen är mycket värdefull för elsystemet. Vatten används som bränsle och vatten från regn och snö lagras i magasin. När efterfrågan är som störst, under vintermånaderna så används vattnet och magasinen töms. På våren när snön smälter så fylls magasinen igen. Regn och snö fyller dessutom på magasin under hela året. Allt vatten kan emellertid inte lagras så därför producerar ett vattenkraftverk elektricitet hela året om. Hur mycket el som ett vattenkraftverk kan producera beror således på nederbörden. År med lite nederbörd, torrår, då produceras även mindre el.

Nackdelar med Vattenkraft

Byggandet av vattenkraftverk påverkar dock naturen. Utbyggnaden av stora dammar och magasin förändrar landskapet och rubbar den ekologiska balansen. Förändringar i landskapet går aldrig att reparera. Idag finns det inga planer på att bygga några nya stora vattenkraftverk i Sverige. Fokus är istället på att förbättra tekniken i de vattenkraftverk som redan finns så att de kan producera mer el. I framtiden kommer det att vara möjligt att utvinna energi i vatten som rinner långsamt.

Vågkraftparker

Vågkraft är en typ av vattenkraft som utvinns på havet. Det finns olika tekniker för att utnyttja vågornas kraft. Ett sätt är att utnyttja kraften som finns i ytvågor medan en annan teknik fokuserar sig på att ta reda på kraften som finns i vågorna på botten av havet.

Vågkraft är en förnybar energikälla. Även om vågkraft är fri från utsläpp så kan den ha inverkan på den lokal marina miljön. Denna teknik är relativt ny och för tillfället finns det inga större studier om vilken inverkan vågkraftverk har på naturen. Det är möjligt att en vågkraft kan ha en positiv inverkan på det lokala ekosystemet. Vågkraftparker fungerar som en artificiellt rev vilket vissa menar kan vara positivt och leda till en ökning både av mikro och makrofauna. Havsvågor innehåller mycket energi och det uppskattas av runt 10 % av världens energibehov kan utvinnas från havsvågor.